Onze voorwaarden

Algemene voorwaarden

Customs Knowledge hanteert algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen via de onderstaande link, maar wij sturen u deze ook graag toe. U kunt kiezen tussen de Nederlandstalige of Engelstalige voorwaarden.

Algemene Voorwaarden Customs Knowledge BV

General Terms and Conditions of Customs Knowledge B.V.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Hoewel Customs Knowledge er alles aan doet om alle werkzaamheden zorgvuldig uit te voeren, valt nooit uit te sluiten dat er toch eens een fout wordt gemaakt. Voor de gevallen dat Customs Knowledge hiervoor aansprakelijk is, is het goed te weten dat zij deze aansprakelijkheid op een deugdelijke manier heeft verzekerd. Zij heeft namelijk bij Nationale Nederlanden een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten die zo nodig het bedrag van de aansprakelijkheid uitkeert.

Privacy Statement

Het is belangrijk voor Customs Knowledge om uw privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die ons is toevertrouwd te waarborgen. Tijdens uw bezoek aan deze website kan Customs Knowledge persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op de website van Customs Knowledge.

Privacy Statement NL

Privacy Statement UK

Disclaimer

Customs Knowledge besteedt de uiterste zorg en aandacht aan de samenstelling van deze internetsite. Desondanks is het mogelijk dat onjuistheden voorkomen of dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of niet actueel is. Customs Knowledge kan er niet voor instaan dat de informatie op deze internetsite geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Customs Knowledge is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Customs Knowledge is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

De internetsite bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites en informatie die buiten het domein van Customs Knowledge liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de bezoeker. Customs Knowledge is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

De bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze internetsite opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Customs Knowledge. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van onjuistheden kunt u mailen naar: info@douaneadvies.nl.

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.