Export control (dual use)

In het hedendaagse handelsverkeer is een steeds grotere aandacht voor export controle maatregelen en sancties. Waar hebben we het dan eigenlijk over?

“Export control” laat zich het beste omschrijven als alle maatregelen die overheden instellen om de verspreiding en/of het gebruik van bepaalde goederen of diensten te beperken. Dit heeft meestal betrekking op nationale en internationale veiligheid, (de productie van) massavernietigingswapens en onderdrukking. Beperkende maatregelen vallen in dit kader grofweg uiteen in twee categorieën: militaire goederen en goederen voor tweeërlei gebruik (“dual-use”). Bij de eerste categorie gaat het om zuiver militair gebruik, de tweede categorie ziet op goederen of diensten die zowel een civiele als een militaire toepassing kunnen hebben. Het gaat daarbij om zowel goederen (hardware) maar ook om diensten zoals technologie, software, financiële diensten etc.

Sancties zijn door landen of landenorganisaties (zoals de VN, EU etc.) opgelegde restricties of verboden om aan bepaalde landen, organisaties en/of personen bepaalde goederen of diensten te leveren (handelsrestricties). Doel is daarbij vaak om de internationale veiligheid te beschermen maar ook om bijvoorbeeld naleving van mensenrechten af te dwingen. Een aantal concrete voorbeelden in dit kader zijn de sancties die zijn opgelegd aan Iran, Rusland en Noord-Korea. Voor een breed pallet aan goederen en diensten is het simpelweg verboden om naar deze landen te exporteren.

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.