Publicaties

Mendum facile: AEO en douanestrafrecht

Mendum facile, ofwel “een foutje is zo gemaakt”. Zo ook wanneer u werkzaamheden verricht op het gebied van douane en accijnzen. In tegenstelling tot de directe belastingen (zoals de vennootschapsbelasting) waar fouten in de zin van overtredingen veelal worden bestraft met bestuurlijke boetes, worden de meeste overtredingen op het gebied van douane bestraft binnen het strafrecht. U wordt aangemerkt als verdachte en verhoord door een buitengewoon opsporingsambtenaar. Lees meer


AEO-monitoring 2.0

In maart 2017 heeft de Belastingdienst het ‘Handboek Controle van de Belastingdienst’ openbaar gemaakt. Dit document geeft onder meer inzage in de wijze waarop de belastingdienst, dus ook de Douane, haar controleactiviteiten uitvoert. Onderdeel van dit controleproces is de zogenoemde bedrijfsverkenning, een methodiek die ook wordt toegepast bij douanevergunningen zoals de AEO-vergunning. In dit artikel beschrijven wij hoe de monitoringstool van Customs Knowledge aansluit op dit controleproces van de Douane. Lees meer

AEO: de 5e eis

Vanaf 1 mei 2016 is het DWU van toepassing en daarmee ook de “5e eis”. AEO’ers moeten aantoonbaar voldoen aan opleidings- of vakbekwaamheidscriteria. Hoewel nog steeds niet alles duidelijk is – en deze eis dus praktisch nog niet volledig uitvoerbaar lijkt – is één ding wel duidelijk: niets doen is zeker onvoldoende. De medewerkers van de AEO moeten worden geschoold en bijblijven op het gebied van jurisprudentie, ontwikkelingen en risico’s. Lees meer

Verwerpen van de transactiewaardemethode – dat kan niet zomaar!

Wanneer de Douane, bijvoorbeeld naar aanleiding van een controle, van mening is dat in tegenstelling tot hetgeen de aangever heeft aangevoerd, de transactiewaarde van de ingevoerde goederen niet kan dienen om de douanewaarde te bepalen, kan de inspecteur de aangegeven waarde niet zomaar verwerpen. In de wetgeving zijn nadere regels hieromtrent vastgelegd. In deze bijdrage leggen wij uit hoe deze moeten worden geïnterpreteerd.  Lees meer

Vertrouwensbeginsel – bestaat het nog?

“Ik kon er niets aan doen, dan hoef ik toch ook niet te betalen?!” Een uitgangspunt dat in het dagelijks leven wellicht vaak mag gelden, maar in het douanerecht is dat zeker niet het geval. Ook de aangever die belast wordt voor een douaneschuld terwijl hij niets kon doen aan de onjuiste goederencode, oorsprong of douanewaarde wordt gewoon belast. Daar is slechts één uitzondering op, namelijk als het vertrouwensbeginsel van toepassing is. Dat beginsel is echter maar in een beperkt aantal gevallen toepasbaar. Lees meer

Nieuwe eisen vertegenwoordiging: lege huls of grote gevolgen?

Veel aangiften worden gedaan met toepassing van vertegenwoordiging. De communautaire wetgeving biedt de mogelijkheid om hier aanvullende eisen voor vast te stellen. Zo was onder het CDW in Nederland indirecte vertegenwoordiging slechts mogelijk voor een partij die de vergunning toegelaten douane-expediteur had. Met de komst van het DWU is er in Nederland voor gekozen om aanvullende voorwaarden te stellen voor elke vorm van vertegenwoordiging. Een vertegenwoordiger móet namelijk voldoen aan de AEO-vereisten. Vanaf 1 juli 2017 gelden ook nog andere aanvullende voorwaarden. Maar zijn deze eisen wel te handhaven en hebben deze eisen wel een voldoende wettelijke grondslag? Lees meer

Douane en strafrecht: “ik heb niets te verbergen”

De strafrechtelijke afhandeling van onregelmatigheden is binnen het douanerecht is vaak een onbekend terrein. Op zich geen reden voor paniek, zolang het maar niet voor u of uw werkgever van toepassing is. We zien echter vaak dat de put pas wordt gedempt, als het kalf als is verdronken. Ofwel, dat te laat maatregelen worden genomen en advies wordt ingewonnen. Dit terwijl u uzelf een hoop onheil kunt besparen als u weet wat u moet doen en wat uw rechten en plichten zijn. In een binnenkort te verschijnen nieuwsbrief over het douanestrafrecht gaan wij uitgebreid in op dit onderwerp en de do’s en dont’s . In deze bijdrage alvast een introductie in de relevante onderwerpen. Lees meer

De douanevergunning met terugwerkende kracht, hoe zit dat?

Voor diverse douaneregelingen is een vergunning nodig. Die vergunning kan worden gebruikt vanaf het moment dat deze is afgegeven, maar in bepaalde omstandigheden kan de vergunning ook worden verleend met terugwerkende kracht. Die terugwerkende kracht geldt echter niet oneindig. Met de komst van het DWU zijn de mogelijkheden gewijzigd. Een vergunning kan maximaal tot het moment van de aanvaarding van de aanvraag worden toegepast of er moet sprake zijn van buitengewone omstandigheden. Maar is daar wel snel sprake van? Lees meer

Douanetip 27: Complicaties bij antidumpingheffing

Een van de rechten die bij invoer wordt geheven zijn antidumpingheffingen. Antidumpingheffing wordt geheven om te voorkomen dat goederen tegen een hele lage prijs in de EU worden verkocht, ofwel gedumpt. Veelal zijn dit hoge rechten. Bijgevolg wordt door leveranciers geprobeerd om onder deze rechten uit te komen. Hierdoor controleert de Douane juist weer meer en neemt extra maatregelen. Hoe borgt u nu dat u niet onaangenaam wordt verrast? Lees meer