Douanetips

Douanetip 27: Complicaties bij antidumpingheffing

Een van de rechten die bij invoer wordt geheven zijn antidumpingheffingen. Antidumpingheffing wordt geheven om te voorkomen dat goederen tegen een hele lage prijs in de EU worden verkocht, ofwel gedumpt. Veelal zijn dit hoge rechten. Bijgevolg wordt door leveranciers geprobeerd om onder deze rechten uit te komen. Hierdoor controleert de Douane juist weer meer en neemt extra maatregelen. Hoe borgt u nu dat u niet onaangenaam wordt verrast? Lees meer

Douanetip 26: DDP en vertegenwoordiging gaan niet samen!

Bij internationale handelsovereenkomsten wordt veelal gebruik gemaakt van standaardvoorwaarden. De meest gebruikte voorwaarden zijn de de Incoterms® 2010.  Hierin wordt vastgelegd welke verplichtingen koper en verkoper op zich nemen. Bij DDP betekent dit dat de verkoper zorg zal dragen voor het ‘inklaren’ van de goederen en dus ook de invoerrechten betaalt. Het komt echter ook vaker voor dat de verkoper buiten de EU is gevestigd en de koper-importeur wordt verzocht of hij als opdrachtgever wil fungeren om zodoende de BTW te verleggen. En vaak wordt dan ook een volmacht voor directe vertegenwoordiging gevraagd. Gaat dat echter wel samen? Lees meer

Douanetip 25: Heb ik de AEO-status nodig?

Wij assisteren veel bedrijven bij het onderhouden van de AEO-vergunning en de daarbij horende processen. Ook zijn er bedrijven die wij helpen bij het verkrijgen van de AEO-vergunning. Daarbij wordt vooraf vaak de vraag gesteld wat nu het nut en de noodzaak is van AEO. Waarom heb ik als bedrijf de AEO-status nodig? In dit artikel geven wij op deze vraag antwoord. Daarbij houden we uiteraard rekening met het feit dat per 1 mei 2016 het Douanewetboek van de Unie in werking is getreden. Lees meer

Douanetip 24: Heffingen bij invoer in een andere lidstaat

In een eerdere douanetip hebben wij aandacht besteed aan accijnzen. Accijnzen zijn, net als douanerechten, zogenoemde indirecte heffingen. Een belangrijk verschil is dat douanerechten volledig geharmoniseerd zijn en accijnzen niet. Anders gezegd; het douanerecht op een specifiek product is in alle lidstaten gelijk. Bij accijns is dit niet het geval en daarom kan een accijnspercentage op eenzelfde product per lidstaat verschillen. Dat is niet het enige verschil. Ook de reikwijdte van producten waarover een heffing plaatsvindt, kan per lidstaat verschillen. Dergelijke verschillen zijn van belang als u bijvoorbeeld goederen invoert of overbrengt naar een andere lidstaat. Lees meer

Douanetip 23: 5 stappenplan douanewaarde in DWU

Voor het bepalen van de douanewaarde is van belang dat u de juiste transactie als uitgangspunt neemt. Met de nieuwe regels is dat niet eenvoudiger geworden. Er bestaat dan ook veel onduidelijkheid over de vraag welke transactie nu moet worden gebruikt. En wat, als er wel een transactie beschikbaar is, maar die niet kan worden gebruikt. Moet dan echt een andere methode worden gebruikt? In deze douanetip gaan we in op het 5-stappenplan om de bepaling van de douanewaarde te vergemakkelijken. Lees meer


Douanetip 22: Uitvoering IC’s

Ons kantoor begeleidt veel bedrijven bij het onderhouden van de AEO-vergunning. De meest ideale werkwijze om de AEO status te borgen is in dit kader ook al bekend; het AEO Control Framework of AEO-CF. Dit raamwerk van procedures, interne controles, interne audits en registraties is een uiterst effectief instrument ten behoeve van uw douaneprocessen. Een goed werkend AEO-CF is een organisch en levend geheel dat ook als dusdanig moet worden onderhouden. Dit onderhoud valt of staat met het tijdig en volledig uitvoeren van interne controles. Dit artikel beschrijft het nut en de noodzaak van het uitvoeren van Interne Controle (IC) maatregelen. Lees meer

Douanetip 21: BTW bij invoer

Naast douanerechten of anti-dumpingheffing wordt bij invoer BTW geheven. De BTW moet worden afgedragen bij invoer, maar kan vaak ook direct weer in aftrek worden gebracht. Wanneer goederen onder douanetoezicht worden geplaatst, hoeft nog geen BTW te worden afgedragen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot verlegging van de BTW.  Lees meer

Douanetip 20: Het uitbesteden van douanewerkzaamheden en contract logistiek. Waar op te letten.

U bent douane-manager van een multinational. Het uitvoeren van douaneaangiften is uitbesteed aan een grote logistieke dienstverlener. De douanewerkzaamheden zijn onderdeel van een (wereldwijd) frame-agreement waarbij u niet bent gekend in de contractonderhandeling. De verantwoordelijkheden zijn dan ook niet op detailniveau vastgelegd. Sterker nog, er is geen specifieke paragraaf over douane werkzaamheden opgenomen. Het contract bevat slechts een algemene aansprakelijkheidsbepaling. Bij het doen van de douaneaangiften gaat er echter van alles fout. U krijgt een serieuze discussie over de verantwoordelijkheden onder het contract en wie er uiteindelijk aansprakelijk is voor gemaakte fouten. Herkenbaar? Dat is niet gek want het is de praktijk van alle dag. Douane is vaak niet de corebusiness van de dienstverlener en partijen zijn zich niet bewust van de enorme potentiele financiële consequenties. Dit artikel behandeld een aantal onderwerpen die van pas kunnen komen in de fase van het maken van het contract. Lees meer

Goederen met accijns en verbruiksbelasting, wat nu?

Het heffen van accijnzen is een eeuwenoude belasting. De heffing heeft twee doelen: het ontmoedigen van het gebruik van de producten en/of het verschaffen van inkomsten voor de staat. De Douane is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving met betrekking tot accijnzen. In deze bijdrage wordt ingegaan op de accijnzen zoals opgenomen in de Wet op de accijns. Daarnaast komt de verbruiksbelasting aan bod. Lees meer

DWU & opleidingseisen voor de AEO

Met de inwerkingtreding van het DWU per 1 mei 2016, wordt ook de “5e eis” van toepassing. AEO’ers moeten dan aantoonbaar voldoen aan opleidings- of vakbekwaamheidscriteria. In deze bijdrage wordt nader ingegaan op de nieuwe eis met betrekking tot de AEO-status in het DWU. Lees meer