Auteur: Arjo Groenendijk

Herbeoordeling douanevergunningen in de praktijk

Vanaf eind 2017 is de Nederlandse Douane volop bezig om bedrijven te controleren in het kader van de ‘Herbeoordeling Douanevereenvoudigingen’. De herbeoordeling lijkt in eerste instantie slechts een formaliteit waarbij, in het licht van de nieuwe douanewetgeving (DWU), de douanevergunningen opnieuw moeten worden afgegeven door de Douane. In de praktijk blijkt het herbeoordelingsproces toch een stuk lastiger en ook weerbarstiger. Ook heeft de Nederlandse Douane een nieuw kader opgesteld om te kunnen optreden als douanevertegenwoordiger. Lees meer

AEO-monitoring 2.0

In maart 2017 heeft de Belastingdienst het ‘Handboek Controle van de Belastingdienst’ openbaar gemaakt. Dit document geeft onder meer inzage in de wijze waarop de belastingdienst, dus ook de Douane, haar controleactiviteiten uitvoert. Onderdeel van dit controleproces is de zogenoemde bedrijfsverkenning, een methodiek die ook wordt toegepast bij douanevergunningen zoals de AEO-vergunning. In dit artikel beschrijven wij hoe de monitoringstool van Customs Knowledge aansluit op dit controleproces van de Douane. Lees meer

De douanevergunning met terugwerkende kracht, hoe zit dat?

Voor diverse douaneregelingen is een vergunning nodig. Die vergunning kan worden gebruikt vanaf het moment dat deze is afgegeven, maar in bepaalde omstandigheden kan de vergunning ook worden verleend met terugwerkende kracht. Die terugwerkende kracht geldt echter niet oneindig. Met de komst van het DWU zijn de mogelijkheden gewijzigd. Een vergunning kan maximaal tot het moment van de aanvaarding van de aanvraag worden toegepast of er moet sprake zijn van buitengewone omstandigheden. Maar is daar wel snel sprake van? Lees meer

Douanetip 25: Heb ik de AEO-status nodig?

Wij assisteren veel bedrijven bij het onderhouden van de AEO-vergunning en de daarbij horende processen. Ook zijn er bedrijven die wij helpen bij het verkrijgen van de AEO-vergunning. Daarbij wordt vooraf vaak de vraag gesteld wat nu het nut en de noodzaak is van AEO. Waarom heb ik als bedrijf de AEO-status nodig? In dit artikel geven wij op deze vraag antwoord. Daarbij houden we uiteraard rekening met het feit dat per 1 mei 2016 het Douanewetboek van de Unie in werking is getreden. Lees meer

Douanetip 24: Heffingen bij invoer in een andere lidstaat

In een eerdere douanetip hebben wij aandacht besteed aan accijnzen. Accijnzen zijn, net als douanerechten, zogenoemde indirecte heffingen. Een belangrijk verschil is dat douanerechten volledig geharmoniseerd zijn en accijnzen niet. Anders gezegd; het douanerecht op een specifiek product is in alle lidstaten gelijk. Bij accijns is dit niet het geval en daarom kan een accijnspercentage op eenzelfde product per lidstaat verschillen. Dat is niet het enige verschil. Ook de reikwijdte van producten waarover een heffing plaatsvindt, kan per lidstaat verschillen. Dergelijke verschillen zijn van belang als u bijvoorbeeld goederen invoert of overbrengt naar een andere lidstaat. Lees meer

Indirecte heffingen; Kent u deze al?

Als expert in het douanerecht heeft ons kantoor uiteraard veel te maken de met heffing van douanerechten. Douanerechten zijn, net als accijns,  zogenoemde indirecte heffingen. Een verschil tussen douanerechten en accijns is dat douanerechten volledig geharmoniseerd zijn en accijns niet. Anders gezegd; een heffing op een bepaald product is in alle lidstaten qua douanerecht gelijk. Bij accijns is dit niet het geval. Dit heeft tot gevolg dat accijnspercentages op eenzelfde product per lidstaat verschillen. Dat is echter niet het enige, ook de soort producten waarover een heffing plaatsvindt, kan per lidstaat verschillen. Lees meer

Douanetip 22: Uitvoering IC’s

Ons kantoor begeleidt veel bedrijven bij het onderhouden van de AEO-vergunning. De meest ideale werkwijze om de AEO status te borgen is in dit kader ook al bekend; het AEO Control Framework of AEO-CF. Dit raamwerk van procedures, interne controles, interne audits en registraties is een uiterst effectief instrument ten behoeve van uw douaneprocessen. Een goed werkend AEO-CF is een organisch en levend geheel dat ook als dusdanig moet worden onderhouden. Dit onderhoud valt of staat met het tijdig en volledig uitvoeren van interne controles. Dit artikel beschrijft het nut en de noodzaak van het uitvoeren van Interne Controle (IC) maatregelen. Lees meer

AEO-monitoring en risk based auditing

In de afgelopen jaren heeft ons kantoor diverse artikelen gepubliceerd in relatie tot AEO en het onderhoud van het AEO-vergunning, ofwel AEO-monitoring. Met de inwerkingtreding van het Douanewetboek van de Unie (DWU) is niet alleen het belang van AEO en monitoring groter geworden, maar blijkt ook de centrale rol van een risicogerichte benadering. Dit artikel heeft betrekking op beide onderwerpen: risk based auditing binnen het AEO-Control Framework. Lees meer

 

Werk met een juiste douanevolmacht

Vertegenwoordiging bij het verrichten van douaneformaliteiten blijft een onderwerp dat zich kan verheugen in een grote belangstelling. Onlangs verzorgde ons kantoor bijvoorbeeld een webinar waarbij wij honderden aanmeldingen ontvingen. De grondslag voor de vertegenwoordiging wordt gevormd door de volmacht. Een volmacht waar – als het goed is – ook een beroep op kan worden gedaan. Lees meer

Douanevervoer, wat is nu een onttrekking aan het douanetoezicht?

Jaarlijks worden vele miljoenen aangiften douanevervoer opgemaakt. In de meeste gevallen worden deze ook op reguliere wijze beëindigd. Maar in bepaalde gevallen gaat het fout: het document wordt niet tijdig of niet op regelmatige wijze gezuiverd, goederen worden gestolen of het kantoor van bestemming verzuimt de aankomst te registreren. Dat leidt dan in haast alle gevallen tot een niet-zuivering van het document en dus een douaneschuld. De laatste jaren is veel jurisprudentie gewezen door de Hoge Raad en het Hof van Justitie hierover. In dit artikel informeren wij u over de laatste stand van zaken. Lees meer